Wanneer is een mentor nodig?

Een mentor is nodig bij iemand die door lichamelijke of psychische oorzaken niet meer in staat is zelf  de regie over zijn leven te voeren, en daardoor geen weloverwogen besluit kan nemen over zijn behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Hij heeft dus bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Daarnaast heeft de betrokkene geen eigen netwerk waaruit iemand zijn belangen wil of kan behartigen (een partner - getrouwd, via geregistreerd partnerschap of samenwonend -, broer, zus of kind).

Wie kan mentorschap aanvragen?

De volgende personen of instanties kunnen het mentorschap aanvragen:

  • De betrokkene zelf
  • De familie of partner tot in de vierde graad
  • D bewindvoerder
  • De officier van justitie,
    • als er geen familie is of de familie goede redenen heeft om het niet zelf aan te vragen;
  • De leiding van de instelling of woonvorm waar de betrokkene woont,
    • bijvoorbeeld het verpleeghuis of de woonvoorziening

Een passende match

We doen ons uiterste best om mentoren te werven, maar helaas is er niet altijd direct een mentor voor u beschikbaar. Omdat we het belangrijk vinden dat er een persoonlijke band ontstaat tussen de mentor en u maken we een passende koppeling op basis van uw voorkeuren en die van de kandidaat-mentor. Wanneer wij denken een geschikte mentor te hebben gevonden stellen we deze aan u voor. Wanneer u na de kennismakingsperiode van zes weken beide positief bent coördineren wij de aanvraag bij de rechtbank. Dit betekent dat wij de benodigde formulieren verzamelen en de rechter vragen om de stichting tot mentor te benoemen. De kandidaat mentor krijgt vervolgens het mandaat van de stichting om namens haar volledig uitvoering te geven aan het mentorschap.

Kosten voor de cliënt

Een mentor wordt door de rechter benoemd wordt. Er zijn eenmalige kosten voor de aanvraag bij de rechtbank en jaarlijkse kosten voor de vergoeding van de onkosten van de mentor. Wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens is, kunt u beide bedragen (deels) terug krijgen. Hieronder staat een korte toelichting, neemt u voor meer informatie contact met ons op.

Eenmalige kosten

Wanneer bij de rechtbank een aanvraag voor mentorschap wordt ingediend, brengt de rechtbank hiervoor (eenmalig) kosten (griffierechten) in rekening bij de aanvrager. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld. Daarnaast zal de rechter beslissen over een eenmalige intakevergoeding aan Mentorschap Haag en Rijn. Jaarlijks wordt door het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters een aanbeveling gedaan t.a.v. de vergoeding voor mentorschap. Mentorschap Haag en Rijn verzoekt de rechter bij de benoeming om een vergoeding volgens deze aanbeveling.

Jaarlijkse kosten

Mentoren van Mentorschap Haag en Rijn zijn vrijwilligers. Cliënten betalen een vergoeding aan Mentorschap Haag en Rijn, een deel daarvan is voor de onkosten van de mentor. De vergoeding wordt bepaald door de rechter die de mentor benoemt en wordt jaarlijks door het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters vastgesteld

Bijzondere bijstand

Wanneer u een minimuminkomen heeft, bijvoorbeeld omdat u leeft van een uitkering, kunt u (een deel van) de kosten voor mentorschap terugvragen bij uw gemeente (dit heet Bijzondere Bijstand). Neemt u voor meer informatie hierover contact op met uw gemeente. 

Bovengenoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.